Koroner ve Kardiyak BT Anjiyografi
Koroner BT anjiyografi doğru seçilmiş hasta gruplarında altın standart yöntem olan invaziv koroner kateter anjiyografi ile uyumlu bir seçenek olarak yerini genişletmektedir.

Çözünürlüğü yüksek, komplikasyon riski ve morbiditesi düşük hızlı bir yöntemdir. Konvansiyonel anjiyografi ile görülemeyen bazı detayların ve damar içindeki plakların yapısının da görülebilmesine olanak tanır. Örneğin; miyokard enfarktüsü ile ani ölümlere yol açabilen yumuşak plaklar ile kalsifiye plakların ayırıcı tanısı yapılabilir, stenozun yani darlığın derecesi belirlenebilir. Tüm bunlar merkezimizde de bulunan yeni nesil ve en güncel teknoloji cihaz sayesinde çok düşük radyasyon dozları ile gerçekleşir.

BT anjiyografide görüntü elde edilebilmesi için kalp hızının en az olduğu bir anın yakalanması önemlidir. Bu genellikle geç diyastol anıdır. Bu anın yakalanabilmesi için elektrokardiyogram ile eşzamanlama gerekir. Bu eşzamanlamanın prospektif ve retrospektif olmak üzere iki türü vardır. Merkezimizde bulunan Aquilion One Vision Edition cihazı üstün bir özellik olan prospektif EKG senkronizasyonuna sahiptir ki bu da radyasyon dozunu minimuma indirmede bu cihazı eşsiz kılar. Ayrıca günümüzde yaygın olarak kullanılan BT cihazlarında kalp hızının kontrol edilmesi için gereken B-bloker kullanımı bu cihazda bulunan otomatik aritmi saptayan yazılım sayesinde her hasta için zorunlu olmaktan çıkmıştır.

Bu alanda yapılmış yayınlara göre, böyle bir cihaz ile yapılan koroner BT anjiyografinin sensitivitesi yaklaşık %99, pozitif öngörü değeri %92 , negatif öngörü değeri %95 olmak üzere oldukça yüksektir. Bu özellikleriyle koroner kateter anjiyografiye güçlü bir alternatif ve tanıda yeni altın standart olma yolunda ilerlemektedir. Koroner arter stenozlarını (darlıklarını) dışlayabilmedeki gücü sayesinde invaziv kateter koroner anjiyografi planlanmış fakat düşük-orta seviyede koroner arter hastalığı olasılığı bulunan hastalarda tartışılmayacak üstünlüğe sahiptir. Ancak klinik durumu tedavi gerektirecek ölçüde bir darlık varlığını düşündüren hastalarda kateter koroner anjiyografi anında girişim ile tedavi seçeneğini de sunduğundan öncelikli yerini korumaktadır.

Koroner BT anjiyogafi yapılırken eşzamanlı pulmoner arterler, torasik aorta ve diğer intra-torasik yapılar da görüntülenebildiğinden akut koroner sendrom ile karışabilen durumların ayırıcı tanısı da yapılabilir. Damarlardaki plakların daha erken görülebilmesini ve yaşamı tehdit eden yumuşak plaklar ile kalsifiye plakların ayırt edilmesini sağlar. Koroner by-pass greft operasyonu gecirenlerde ve stent uygulanmis hastalarda non-invaziv olmasiyla tercih edilebilir. Ayrıca klostrofobi, pacemaker vb nedenlerle kardiyak MRI için uygun olmayan hastalar için yine güçlü bir seçenektir.

TAVI (transkateter aort kapağı replasmanı) hastaları için kapak boyutunun belirlenmesinde ve kateterin ilerletileceği damar trasesinin (yolunun) saptanmasında önemlidir. Ayrıca bu hasta grubunda 3D (üç boyutlu) modelleme de yapılabilir.

Konuya özel ve gelişmiş workstation donanımları sayesinde elde edilen çok sayıda veri işlenebilir ve konusunda deneyimli radyologlar çok detaylı bir sonuç raporu oluşturabilirler.


Neden ihtiyaç duyulur?

 • Atipik göğüs ağrısı olan kişilerde
 • Koroner kalp hastalığı tanısında
 • Muğlak (belirsiz) egzersiz stress testi olan kişilerde
 • Koroner by-pass greft değerlendirmesinde
 • Stent stenozlarının(darlıklarının) saptanmasında
 • Ablasyon tedavisi öncesi kardiyak venin görüntülenmesinde
 • Anormal koroner arter anatomisinin değerlendirilmesinde
 • Konjenital (doğumsal) kalp hastalıklarının tanısında
 • TAVI hastaları için kapak boyutunun belirlenmesinde
 • Koroner Arter Kalsiyum Skorlamada
 • Düşük Doz Pediyatrik İncelemelerde (Toraks, Koroner Anjiyografi, Beyin,vd.)

Riskli midir?

Çekiminiz, ön hazırlıklarınız yapıldıktan sonra bu alanda eğitimli ve deneyimli radyoloji teknikerleri tarafından kontrol odasındaki bilgisayar aracılığı ile yapılır. Çekim teknikeri çekim esnasında sizi televizyon monitöründen görür ve intercom aracılığıyla sesli iletişim kurar.

Bilgisayarlı tomografide maruz kalınan düşük radyasyon dozlarının insan üzerinde önemli bir olumsuz etkisi bildirilmese de; eğer gebeyseniz hekiminiz sizi ve bebeğinizi olası bir maruziyetten korumak için ultrasonografi (USG) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi tanı yöntemleri önerebilir.

Kontrastlı (ilaçlı) çekimlerde az da olsa ciddi allerjik ve tıbbi sorunlar görülebilir. Daha önceden allerji geçmişiniz varsa tetkiki isteyen ya da uygulayan hekiminizi bilgilendirmeniz önemlidir.


Nasıl hazırlanmalıyız ?

 • Öncelikle sizden bilgisayarlı tomografi incelemesini isteyen hekiminizden; bu tetkikin neden istendiğinin, olası risklerininin ve tüm merak ettiğiniz soruların açıklanmasını isteyiniz.
 • Vücudunuzun incelenecek bölgesine bağlı olarak soyunmanız ve kurumumuzca sizin için temin edilecek tek kullanımlık hasta önlüğünü giymeniz istenebilir.
 • Kemer, takı, diş protezleri, gözlük v.b. görüntüyü olumsuz etkileyebilecek şeyleri çıkarmanız gerekir.
 • Görüntülerin daha net elde edilebilmesi için; incelenecek bölgeye bağlı olarak ağızdan, damar yoluyla ya da rektal yolla (makattan) kontrast madde kullanılması gerekebilir.
 • Kontratsız (ilaçsız) çekimler öncesinde yemek yiyebilir, su içebilir ve kullandığınız ilaçlarınızı alabilirsiniz. Kontrastlı çekim gerekiyorsa, birkaç saat öncesinden bir şey yiyip içmeyiniz.
 • Bebek ve çocuk hastaların çekimlerinde çocuğu sakin ve hareketsiz tutabilmek amacıyla sedatif (sakinleştirici ilaç) verilmesi gerekebilir. Tetkiki isteyen hekiminiz sizi bu konuda bilgilendirecektir.

Çekiminiz sonrası:

Çekim işlemi bittiğinde özel önlem ya da bakım gerektiren bir durumunuz yoksa hemen günlük normal yaşamınıza dönebilirsiniz.

Eğer kontrast madde kullanıldıysa; bazı özel bilgilendirmeler yapılabilir ve kendinizi iyi hissedene kadar kısa bir süre gözlem altında tutulabilirsiniz.

Elde edilen görüntüleriniz uzman hekimlerimiz tarafından incelenerek yorumlanır ve raporlanır; size ya da isteyen hekiminize teslim edilir.

Sonuç raporlarınız ve görüntüleriniz, gerektiğinde erişebilmek için PACS sistemimizde dijital olarak saklanmaktadır.

PACS uygulamamız sayesinde, istemeniz halinde görüntüleriniz internet üzerinden farklı ülkelerdeki hekimleriniz ile de paylaşılarak konsültasyon hizmeti almanız sağlanabilir. .

Hızlı Randevu Formu

Kişisel bilgilerimin kullanılmasına ve iletişime geçilmesine izin veriyorum.